info@cbti.se

Stockholm

CBTI/Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
Dalagatan 9A
Box 6401
113 82 Stockholm
Hitta till oss

Umeå

CBTI/Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
Skolgatan 35
903 25 Umeå
Hitta till oss

Kontakta oss

Medarbetare

Poul Perris

Poul Perris är läkare, psykoterapeut och rektor vid CBTI, där han också innehar rollen som utbildningsansvarig för psykoterapeutprogrammet, (Steg-2).

Med sin erfarenhet och expertis är Poul en central figur inom psykoterapin i Sverige. Han utbildar och handleder såväl studenter som yrkesverksamma inom landsting, kommun och privata verksamheter. I sin roll som mentor träffar han ledare och chefer inom olika samhällsfunktioner.

Poul har verkat för att sprida psykologisk kunskap till den bredare allmänheten genom bland annat SVT-programmen: ”Par i terapi”, “Nyfiken på Partiledaren” och ”Mitt Perfekta Liv”.

Hans specialområden inkluderar långdragen personlighetsrelaterad problematik, konflikt och relationssvårigheter, samt psykologiska perspektiv på kultur och samhälle.

Som en av initiativtagarna till ”The International Society for Schema Therapy (ISST) är Poul en drivande kraft inom schematerapin internationellt och har i över två decennier verkat för främjandet av utbildning och forskning inom området både i Sverige och Internationellt.

Under sin karriär har Poul varit Ordförande inom svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Poul är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare med mångåriga dedikation till utbildning, handledning, mentorskap och behandling.

Poul Perris
Rektor, handledare och föreläsare, leg. läkare och leg. psykoterapeut samt av ISST auktoriserad schematerapiutbildare
poul.perris@cbti.se
Läs mer

Camilla Tell Järte

Camilla Järte är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, certifierad schematerapeut och handledarutbildad. Hon har även gått ISSTs certifieringsutbildning inom schematerapeutisk parterapi.

Sedan 2014 är Camilla knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Initialt som kursamanuens och sedan hösten 2017 som studierektor för psykoterapeututbildningen, sk steg 2. Camilla föreläser också regelbundet kring bl a stressrelaterade tillstånd, depression och olika ångesttillstånd samt kring mer övergripande teman såsom kognitiva och beteendemässiga interventioner utifrån KBT, schemateori och schematerapi.

Utöver den administrativa rollen som studierektor arbetar Camilla också som handledare, både inom utbildningssammanhang och i olika kliniska verksamheter såsom primärvård, företagshälsovård och inom kommunala verksamheter.

På sin privata terapimottagning träffar Camilla vuxna, ungdomar och par. Hon arbetar huvudsakligen med schemainriktad psykoterapi och har då fokus på hur frustrerade känslomässiga behov och ohjälpsamma hanterandestrategier kan bidra både till psykiskt lidande och svårigheter i olika sammanhang, inte minst i nära relationer.

Camilla Tell Järte
Studierektor, handledare samt föreläsare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
camilla@jarte.se
Läs mer

Anna-Rosa Perris

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare.

Anna-Rosa var verksam vid Barn- och ungdoms psykiatriska kliniken, BUP, Norrlands universitetssjukhus under åren 1997 t.o.m. 2009.

Sedan 2009 arbetar Anna-Rosa heltid vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Hon är verksam vid Institutets två filialer, Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm samt på Skolgatan 35 i Umeå.

Anna-Rosa är utbildningsansvarig för grundutbildningen sk steg 1 vid Sabbatsbergs sjukhus. Hon är en van föreläsare och föreläser regelbundet vid Institutets olika utbildningar men skräddarsyr även föreläsningar till bland annat förskola/skola, socialtjänst, landsting och olika privata verksamheter.

Sedan 1997 gör hon neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i åldern 0–18 år samt ADD/ADHD utredningar av vuxna. Specialintresse är olika former av relationssvårigheter/samspelssvårigheter/ anknytningsproblematik. Adopterade och deras familjer, familjehemsplacerade barn och ungdomar, familjehem, biologiska föräldrar samt personer med olika behov utifrån neuropsykiatrisk problematik.

I terapier träffar Anna-Rosa personer i alla åldrar, familjer och par. Anna-Rosa är i Sverige en av få certifierade terapeuter, handledare och utbildare i samspelsbedömningen och behandlingen MIM/Theraplay.

Anna-Rosa Perris
Utbildningsansvarig för grundutbildningen i KBT (Steg 1), föreläsare och handledare. leg. läkare (spec. inom barn- och ungdomspsykiatri), leg. psykoterapeut samt certifierad Theraplayutbildare
anna-rosa.perris@cbti.se
Läs mer

Petra Wiechel

Petra Wiechel är leg. psykolog och specialistpsykolog inom klinisk psykologimed KBT-inriktning.

Sedan 2016 är Petra knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och tillträdde 2017 som studierektor vid psykoterapeututbildningen, sk steg 1. Petra föreläser också regelbundet på Institutet kring bl a utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt neuropsykiatriska funktionshinder.

Petra har under flera år varit verksam inom barn och ungdomspsykiatrin och arbetat med behandling av gravida, nyblivna föräldrar, barn 0-18 med psykiatrisk problematik och deras familjer. Petra har även lång erfarenhet av barnpsykiatriska utredningar.

Petra Wiechel
Studierektor för grundutbildningen i KBT (Steg 1), föreläsare, leg. psykolog och specialistpsykolog inom klinisk psykologi med KBT-inriktning
petra.wiechel@cbti.se
Läs mer

Anna Mohlin

I rollen som institutionssekreterare vid CBTI är Anna en nyckelfigur i den administrativa hanteringen av vårt psykoterapeutprogram.

Med ett fokus på att säkerställa smidiga administrativa processer fungerar Anna som en stabil länk mellan studenterna och kursledningen.

Dessutom är hon mötessekreterare i CBTI:s styrelse och bidrar till att säkerställa att beslut och riktlinjer implementeras på ett effektivt sätt.

Utöver sitt arbete med utbildningsadministration är Anna även ansvarig för bokningar av Poul Perris externa föreläsnings- och utbildningsuppdrag, samt för hans klientmottagning.

Med en gedigen bakgrund som förskolechef och lång erfarenhet av personalansvar och administration bidrar Anna med fördjupad förståelse för organiska behov och förmåga att hantera komplexa uppgifter.

Anna Mohlin
Administrativ Sekreterare
anna.mohlin@cbti.se
Läs mer

Monika Hagen Virtanen

Efter mer än 13 år som institutionssekreterare vid CBTI spelar Monika en central roll i den administrativa hanteringen av vår grundläggande psykoterapiutbildning, introduktionsvecka och schematerapi-modulerna samt utbildningar i MIM/Theraplay.

Hon fungerar som en trygg och pålitlig resurs för både kursdeltagare, lärarkollegiet och medarbetare. Hon för även bokning av utbildningspatienter och säkerställer att våra elever/studenter vid behov ges tillgång till patienter i deras arbete under handledning.

Utöver sin roll inom utbildningsadministration är Monika ansvarig för handläggning av den företagshälsovård som CBTI tillhandahåller, vilket innebär att hon säkerställer en effektiv och smidig kommunikation mellan företag och institutets medarbetare.

På institutet strävar vi efter att bygga starka relationer med våra elever och skapa en positiv inkluderande gemenskap där varje individ känner sig sedd och hörd vilket Monika med sin lugna välkomnade personlighet och lång gedigen erfarenhet i hög grad bidrar till.

Monika Hagen Virtanen
Administrativ Sekreterare
monika.hagen@cbti.se
Läs mer

Bengt Eriksson

Bengt Eriksson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor i klinisk psykologi samt handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Bengt arbetar sedan början av 1980-talet med psykoterapi i privat regi med handledning inom psykiatri (primär, sluten, vuxen och barn- och ungdom), rehabilitering (psykiatrisk och neurologisk), alkohol- och drogberoende, ätstörningsvård och privatvård, samt med undervisning och utbildning inom psykoterapi, psykoterapihandledning och psykologutbildning.

Inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi arbetar Bengt med utbildning och forskning.

Bengt Eriksson
Föreläsare och handledare, doc., leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
bengt.eriksson@ownit.nu
Läs mer

Susanna Gribbe

Susanna Gribbe är socionom, leg. Psykoterapeut, familjeterapeut ,auktoriserad schematerapeut och handledare. Hon har ett övergripande ansvar för handledning inom Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Susanna har under 1980-talet arbetat med ungdomar och vuxna med olika typer av missbruk. Därefter med behandling och utredning av ungdomar med olika beteendeproblem samt med par, familje- och individuella terapier inom vuxenpsykiatrin. Hon har också olika handledningsuppdrag inom psykiatri (primär, sluten, vuxen och ungdomar).

Susanna Gribbe
Ansvarig för utbildningshandledning samt handledare, socionom, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
gribbe.susanna@gmail.com
Läs mer

Maria Halvares Ros

Maria är socionom, leg psykoterapeut, certifierad schematerapeut på avancerad nivå och handledare. Maria har lång erfarenhet av behandling inom primärvården, multimodal rehabilitering för smärtproblematik och behandling inom socialtjänsten. Hon är knuten till institutet sedan 2010 och är verksam som psykoterapeut för individer, par och som handledare.

Maria Halvares Ros
Handledare, socionom, leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut
maria@mindcare.se
Läs mer

Georgios Karvelas

Georgios Karvelas är socionom, leg. Psykoterapeut och certifierad schematerapeut. Georgios är knuten till Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi från 2021 som kursamanuens. Han deltar även i Institutets hållbarhetsarbete.

Georgios har arbetat inom socialtjänsten med familjebehandling riktat till ungdomar och familjer. Han har även jobbat många år på ungdomsmottagning med ungdomar och unga vuxna med frågor som rör psykisk ohälsa samt sex och samlevnad.

Georgios arbetar även som psykoterapeut i privat regi och tar emot för individuell psykoterapi.

Georgios Karvelas
Kursamanuens, leg. Psykoterapeut och certifierad schematerapeut
karvelas.psykoterapi@gmail.com
Läs mer

Ellie Vasilidioti

Ellie Vasilidioti är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri sedan 2016 med särskilt intresse inom neuropsykiatri. I sin kliniska vardag har hon följt hundratals barn och ungdomar med diagnos ADHD/ADD men utöver det, även autism, trotssyndrom, ångest, depression eller inlärningssvårigheter, dyslexi, språkstörning. Ellie är grundare till ELVA Barnpsykiatri som har tagit emot familjer och patienter sedan november 2022.

Ellie Vasilidioti
Leg. läkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri
Ellie@elvabarnpsykiatri.se
Läs mer

Tom Palmstierna

Tom Palmstierna är examinator för uppsatsskrivandet och vetenskapsteoretiska avsnittet på den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen.
Han är legitimerad läkare och specialist i allmän psykiatri och har arbetat kliniskt som läkare inom olika grenar av psykiatri i c:a 40 år.

1992 disputerade han med en avhandling om våld i vården och hans forskning har därefter fortsatt inom psykiatri, beroendesjukdomar och våldsproblematik.

Han är sedan 2006 docent i psykiatri vid Karolinska Institutet och sedan 2014 professor v/ Norges Naturvitenskapelige Universitet, NTNU. Han har omfattande erfarenhet av utbildning av vårdpersonal, omsorgspersonal och läkarstudenter i psykiatri och beroendemedicin. Han utbildade sig i psykoterapi först på 1980-talet med psykodynamisk steg 1.
Efter detta studerat kognitiv psykoterapi vid KI hos Börje Wistedt och Jörgen Herlofsson. 

Tom Palmstierna
Examinator, leg. läkare och specialist i allmän psykiatri
tom.palmstierna@gmail.com
Läs mer

Gunilla Renholm-Lif

Gunilla Renholm Lif är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad schematerapeut och handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Gunilla har lång erfarenhet som psykolog inom vuxenpsykiatrin och arbete med patienter med personlighetsstörningar. Förutom som psykoterapeut arbetar hon med olika handledningsuppdrag inom psykiatrin.

Gunilla Renholm-Lif
Handledare, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt certifierad schematerapeut
kbt.schematerapi@gmail.com
Läs mer

Joakim Strandberg

Joakim Strandberg är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Tidigare studier i genusvetenskap och sexologi.

Joakim har arbetat inom socialtjänst med barn och familjer, socialjour och barnpsykiatri. Han har mångårig erfarenhet av arbete inom verksamheter inriktade mot sex och samlevnad och har arbetat med medberoende i grupper och individuellt.

Han arbetar nu som psykoterapeut och par- och familjerådgivare. Handleder inom socialtjänst och i utbildningar i psykoterapi.

Joakim är även yogalärare.

Joakim Strandberg
Handledare, socionom och leg. psykoterapeut
info@joakimstrandberg.se
Läs mer

Aron Telde

Aron Telde är leg psykoterapeut och handledare vid Institutet sedan 2015.

Aron Telde
Handledare och föreläsare, leg. psykoterapeut och präst
arontelde@me.com
Läs mer

Visste du att?

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Sedan starten 1988 har vi examinerat över 600 legitimerade psykoterapeuter i KBT, och sedan 2005 är vi Sveriges enda auktoriserade lärosäte för schematerapiutbildningar.

Utforska våra utbildningsprogram och kurser