Likabehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan

CBTI ska vara ett jämställt och jämlikt lärosäte som karaktäriseras av öppenhet gällande mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

Likabehandlingsplan 2021–2022

Lagstiftning inom diskrimineringsområdet tillkom under 2002/2003. Lagstiftningen innebär skärpta krav på Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi som utbildningsanordnare, arbetsgivare.

Åtgärdsprogrammet mot diskriminering och trakasserier gäller såväl dem som söker de utbildningar som ges via Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi som våra redan antagna studeranden, våra anställda som söker och redan finns i vår verksamhet. En jämställd och jämlik studie och arbetsmiljö för elever, studenter samt anställda är en förutsättning för att kunna prestera sitt bästa.

Övergripande målsättning med likabehandlingsplan

Institutets arbetsmiljö och patientpolicy innebär att alla studenter, anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit. Svenska Institutet för Kogntiv Psykoterapi ska vara ett jämställt och jämlikt lärosäte som karaktäriseras av öppenhet gällande mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund.

Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att främja jämställdhet och likabehandling för studenter personal och vårdsökanden samt att motverka diskriminering på grund av juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, socialbakgrund eller funktionshinder. Institutet accepterar inte nedsättande språkbruk eller bilder, kön som reduceras till sexualobjekt. Institutet accepterar ej spridning av budskap, bilder, texter eller märken som nedvärderar eller förringar personer utifrån etnisk bakgrund.

I Institutets utvecklingsprogram för framtida utbildningar och vårdformer planeras fortsatt arbete med mångfald, jämställdhet och likabehandling.

Ökad mångfald möjliggör en bred referensram vad gäller införlivandet av nya teorier, förståelsegrunder och behandlingsinriktningar. Med hjälp av nya perspektiv ges möjlighet till fortsatt kritisk granskning av konventioner.

Följande visioner och mål styr Institutets arbete när det gäller jämställdhets- och jämlikhets-arbete för eleverna/studenter:

 • Övergripande är att eleverna/studenterna skall behandlas lika oavsett juridiskt kön. De ska möta en studiemiljö där jämställdhet och likabehandling beaktas så som demokrati och kvalitet.
 • Institutet ska erbjuda elever/studenter vid de olika utbildningarna en god psykosocialmiljö som inte ger grogrund för några former av trakasserier eller kränkande särbehandling.
 • Jämställdhet och genusperspektiv integreras i undervisning och litteratur.
 • Trakasserier och diskriminering av elever eller vårdsökande på grund av kön, social eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsuttryck eller funktionshinder samt övriga eventuella diskrimineringsgrunder får inte förekomma vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
 • Samtliga elever/studenter vid förekommande utbildningar skall ha goda arbets- och studieförhållanden.
 • En tydlighet i beslutsstruktur och inflytande för alla elever skall prägla verksamheten.
 • Jämlikhets- och mångfaldsperspektiv ska prägla undervisning, handledning och kurslitteratur.
 • Eleverna/studenterna skall ges möjlighet att möta föreläsare och handledare av olika kön och med olika bakgrund. Detta sker bland annat genom en integrering av internationella kontakter så som tex utländska gästföreläsare.

Ansvarig/a

Institutets styrelse har det övergripande ansvaret för att det i Institutets namn bedrivs ett målinriktat mångfalds, jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Ansvariga ska verka för att mångfald och likabehandling integreras och fullföljes i den fortlöpande dagliga verksamheten.

Ansvaret består även i att se till att detta förankras hos berörda parter som själva ansvarar för jämlikhetsarbete inom sitt verksamhetsområde vid Institutet. Institutets styrelse skall fortlöpande aktualisera och driva övergripande och principiella frågor i ämnet. Fortlöpande ska ny kunskap införlivas inom området. I styrelsen finns medlemmar som ingår i Institutets hållbarhetsgrupp vilken har som syfte att bland annat verka för Institutets långsiktiga strävan efter att på ett hållbart sätt främja den psykiska hälsan i samhället. Jämställdhet är en av de grundläggande förutsättningarna för att möjliggöra ett arbete i denna riktning.

Vid misstankar om diskriminering eller trakasserier tar kursledningen omgående kontakt med berörda parter för att utreda vad som hänt och därefter vidtas anpassade åtgärder. Om trakasserier enligt diskrimineringslagen konstateras så ska åtgärder skyndsamt vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier. Ärendet ska då behandlas på ett styrelsemöte. Vid behov tas även beslut om extrainsatt styrelsemöte för skyndsam handläggning.

Lagstiftning

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar högskolors ansvar gällande frågor om likabehandling. Enligt lagen ska Institutet:

 • Bedriva ett målinriktat arbete där institutet främjar studenters lika rättigheter oavsett juridiskt kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
 • På olika sätt vidta åtgärder som förhindrar och motverkar att studenter riskerar att utsättas för trakasserier.
 • Upprätta en plan innehållande de åtgärder som vidtas för att främja studenters lika rättigheter.
 • Vid kännedom om diskriminering, utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatt diskriminering.

Tillgängliga lokaler och undervisning

Institutets lokaler och utbildningar ska kontinuerligt undersökas i syfte att tillgängliggöra och underlätta för studenter med funktionshinder (SFS 2001:526). Ansvarig är utbildningsansvarig tillsammans med Institutets styrelse.

Institutets ansvarsfördelning och struktur när det gäller likabehandlingsarbetet

Rektor

Rektor är ytterstansvarig för att Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är ett jämställt institut. Det innebär att rektor tillsammans med utbildningsansvariga har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt likabehandlingsarbete vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Struktur

Det är viktigt att informera om och medvetandegöra diskrimineringslagar och lagen om likabehandling av elever/studenter till anställda och elever/studenter.

Informationen inom likabehandlingsområdet skall spridas bland annat av ledningen för institutet men även via föreläsningar och seminarier samt finnas tillgänglig på Institutets hemsida.

Kursrepresentanter får fortlöpande information vid regelbundet förekommande ”elevrådsmöten” tillsammans med kursamanuens, studierektorer och utbildningsansvariga under de olika terminerna.

I utbildningssamtal med berörd personal skall utbildning som rör diskrimineringslagstiftning och lagen om likabehandling ingå.

Ledningen för Institutet är tillsammans utbildningsansvariga ansvariga för att Institutet är ett jämlikt institut. För att uppnå detta är det viktigt att samtliga anställda ansvarar för jämlikhetsarbete inom sina olika verksamhetsområden så som undervisning och handledning.

Det åligger studierektorer och utbildningsansvariga att tillsammans med undervisande lärare, genom översyn av aktuell kurslitteratur kontrollera att denna inte innehåller kränkande innehåll.

Elever/studenter som inte upplever sig likabehandlade i undervisningssituationen eller under handledning skall i första hand vända sig till ansvarig studierektor eller utbildningsansvarig. Dessa ansvarar för att utreda och följa upp ärendet.

Vid Institutet finns en samrådsgrupp bestående av Institutets styrelse samt lärare med bred kursförankring. Gruppen har som syfte att uppmärksamma elever med särskilda behov för att på bästa sätt delge dem stöd och rådgivning. Eleverna/studenterna kan vända sig till denna grupp vid behov av stöd som inte tillgodoses på annat sätt.

Institutets sekreterare fungerar som sammankallande och kontaktperson.

Handlingsplan

Institutets likabehandlingsplan kommer att följas upp årligen av institutets styrelse. Handlingsplanen omfattar konkreta och specifika åtgärder enligt följande:

 • Institutets styrelse bevakar och stimulerar likabehandlings- och arbetsmiljöarbetet bland elever/studenter och vårdsökande. Ombud från respektive kurs utses för varje kurs vid terminens början.
 • Terminsvis kartlägger eventuell förekomst av diskriminering och trakasserier vid Institutet utifrån likabehandlingsplanen
 • Utifrån likabehandlingsplanen fånga upp och ge förslag på åtgärder samt ansvara för att de åtgärder som förefaller rimliga verkställs.
 • Genom föreläsningar, seminarier för föreläsare, handledare och elever/ studenter öka medvetenhet, ge kunskap om, skapa utrymme för debatt när det gäller frågor gällande likabehandlingslagens olika diskrimineringsgrunder, exempelvis homo- bi- och transexualitet, existentiella frågor, religion, etnicitet, ålder, socialbakgrund.

Handläggningsordning

I enlighet med 2kap 7§ diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har utbildningsanordnare som får kännedom om att student eller sökande anser sig ha blivit diskriminerad skyldighet att utreda omständigheterna kring uppgivna trakasserier.

Enklare konflikter utreds direkt av undervisande lärare, handledare, studierektor eller motsvarande.

Om företrädare för Institutet får kännedom om diskriminering skall denne genast meddela rektor vid Institutet och denne ska sammankalla till styrelsemöte.

Utredning skall inledas på ett opartiskt och objektivt sätt med frivilligt deltagande av berörda parter. Både den som påstår sig ha drabbats av kränkning som den som anklagas för kränkning skall erbjudas kontakt med ansvariga inom styrelsen och utbildningen.

Förvaltnings- och sekretesslagens bestämmelser kring diarieföring av handlingar ska beaktas vilket innebär att skriftlig handläggning av kommunicering och beslut måste ske.

Omständigheter som framkommer under utredningen som är av betydelse inför slutligt beslut skall fortlöpande kommuniceras med berörda parter med möjlighet till egna yttranden.

Institutet måste informera om vilka åtgärder Institutet har för avsikt att vidta och om de ställningstaganden som ansvariga vid Institutet gör.

När ord står mot ord behöver Institutet bilda sig en egen uppfattning av riktigheterna i de uppgivna trakasserierna och därefter vidta lämpliga åtgärder. Alla beslut och slutgiltiga ställningstaganden måste kommuniceras och diarieföras oavsett åtgärd.

I förekomna fall skall åtgärder diskuteras i styrelsen, åtgärder som skall vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier. Vid grundad misstanke om att trakasserier har förekommit enligt diskrimineringslagen ska ärendet behandlas i styrelsen och ytterst av rektor vid Institutet för disciplinärt ställningstagande.

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker