Om CBTI

Genuint engagemang och en familjär kultur

Grundat 1988 av Carlo och Hjördis Perris, är Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (CBTI) en banbrytande kraft inom psykoterapi. Från innovativ KBT till integration av schematerapi, fortsätter CBTI att leda utvecklingen inom psykoterapi och utbildning i Sverige.
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas
+2000
examinerade studenter
18
utbildningsprogram och kurser
1300+
har gått våra moduler
1988
Institutet grundas

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi grundades år 1988 av makarna Carlo och Hjördis Perris, båda verksamma inom psykoterapin vid Umeå Universitetssjukhus. Carlo, en framstående psykiatriker, professor och klinikchef, och Hjördis, en erfaren psykolog och docent, låg till grund för institutets uppkomst.

Pionjärer i kognitiv terapi

Upprinnelsen till institutets grundande kan spåras till Carlo Perris ansvar som klinikchef att hitta hållbara lösningar för patienter som skulle påverkas av den stundande psykiatrireformen, vilken innebar avvecklingen av mentalsjukhusen. Det var i denna tid som Carlo kom i kontakt med den amerikanske psykiatrikern och professorn Aaron Beck, som nyligen hade genomfört banbrytande forskning kring en ny terapiform han utvecklat kallad ”kognitiv terapi”. Denna behandlingsform, som visade lovande resultat i en studie om behandling av deprimerade patienter, väckte intresse hos gruppen i Umeå.

Kognitiv terapi skilde sig från de etablerade psykoanalytiska/psykodynamiska ansatserna som fanns att tillgå genom sitt mer strukturerade tillvägagångssätt och tydliga fokus på konkreta beteendeförändringar. Dessutom betonade terapin ett mer aktivt och samarbetsinriktat förhållningssätt från terapeutens sida samt involverade patienterna i att utföra hemuppgifter mellan sessionerna för att främja terapiprocessen.

Samverkan och utbildning

Genom ett nära samarbete med Beck-institutet i Philadelphia utbildade sig gruppen i Umeå och började implementera den kognitiva terapin vid Universitetssjukhuset i Umeå. Med tiden växte behovet av att organisera utbildningsverksamheten för denna nya terapiform, vilket ledde till grundandet av Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Institutet hade som syfte att utbilda vårdpersonal inom psykiatrin i kognitiv terapi och bedriva forskning om modellen.

Då de flesta patienter på mentalsjukhusen hade komplex psykiatrisk problematik, började gruppen i Umeå att vidareutveckla kognitiv terapi för att även anpassa den för mer komplexa problem genom att integrera den med Bowlbys anknytningsteori. Under senare delen av 180-talet och 1990-talet bedrev makarna Perris forskning om kognitiv terapi och dess tillämpning vid personlighetsstörning och schizofreni. Gruppen i Umeå etablerade kognitiva behandlingscentra inom landstinget för både heldygnsvård och öppenvård.

När Socialstyrelsen år 1995 beslutade att införa legitimation för utbildning till psykoterapeut, ansökte Carlo Perris, som verksamhetsansvarig vid institutet, om examinationsrätt hos utbildningsdepartementet, vilket beviljades. Institutet blev således det första lärosätet i Sverige att erbjuda ett psykoterapeutprogram med inriktning KBT. Sedan 1988 har institutet erbjudit utbildningar i KBT på flera olika utbildningsnivåer och utbildad personal runt om i hela Sverige.

CBTI idag och imorgon

Efter år 2000, när Carlo Perris hastigt avled, tog Hjördis Perris över ledningsansvaret för institutet. Efter några år genomgick institutet ett generationsskifte och ledningen övertogs av två av deras barn, Anna-Rosa och Poul, båda läkare och psykoterapeuter. Poul, som även utbildat sig i schematerapi hos Jeffrey Young i USA, valde att i samband med övertagandet fördjupa institutets profil. Betoningen låg på utbildning inom KBT med särskilt fokus på terapi för långvarig och komplex psykisk hälsa och stora relationssvårigheter. Tillsammans med Jeffrey Young och andra internationella forskare hade de grundat den internationella schematerapiföreningen ”International Society for Schema Therapy” (ISST).

Föreningen syftar till att kvalitetssäkra schematerapiutbildning och vara en internationell plattform för terapiforskning och metodutveckling. Schematerapi är en vidareutveckling av KBT som integrerar utvecklingspsykologi och forskning kring affektteori och neurobiologi till en enhetlig teoretisk modell baserad på våra grundläggande känslomässiga behov. Schemateorin har starkt vetenskapligt stöd och den terapeutiska ansatsen är evidensbaserad för behandling av patienter med samtliga personlighetsstörningsdiagnoser.

Framtidens terapi

Forskargruppen vid CBTI arbetar nu tillsammans med internationella forskare på att utveckla en avgränsad schematerapeutisk ansats för implementering i primärvården. Syftet är att kunna erbjuda ett evidensbaserat alternativ för patienter där traditionell KBT inte varit tillräckligt men där specialistpsykiatrin inte heller anser att patientens problematik är tillräckligt komplex för att tas omhand inom psykiatrin.

Denna utveckling av en schemafokusera KBT öppnar dörrar för en bredare tillämpning av terapin och möjliggör behandling för, den idag allt större gruppen, patienter som ”faller mellan stolarna”.

Genom sitt fortsatta arbete och engagemang bidrar CBTI till att forma framtiden för psykoterapi i Sverige och fortsätter att vara en banbrytande aktör inom fältet, genom att erbjuda utbildningar och utveckla nya terapeutiska tillvägagångssätt för att möta samhällets behov.

Röster från våra studenter

“Utbildningens genuina relationsskapande har format mig på djupet.”

Jörgen Fredholm Nylander

“Min personliga utveckling under studierna har varit enorm, tack vare min handledare.”

Helena Nilsson

“Den omfattande handledningen är ett stort plus som berikar lärandeupplevelsen.”

Joakim Hansson

“Skolan har utmanat mig till förändring och personligt växande, något jag tar med mig i mitt arbete.”

Josefin
Familjebehandlare

“Den holistiska synen på människan är en röd tråd genom hela utbildningen.”

Lorraine Lyttle

“Utbildningen har öppnat upp en ny dimension av kunskap som jag inte visste fanns.”

Jenny Buscato Näktergal

“Professionellt genomförd utbildning som sträcker sig bortom traditionell teori.”

Eva Balcker