5 mars, 2024

Vad är MIM/Theraplay?

Marschak Interaction Metod, MIM är en samspelsbedömningsmetod som föregått behandlingsmetoden Theraplay. Tillsammans utgör dessa en ny anknytningsbaserad samspelsmetod som utvecklats i USA sedan slutet på 1960 talet men som nu även etablerats i Sverige. Metoden är nu spridd i flertalet länder i Europa, Asien och Amerika. I Sverige har vi som arbetar med metoden ett nära samarbete med Theraplay enheten i Helsingfors.

MIM är ursprungligen en forskningsmetod, utvecklad av Marianne Marschak i slutet av 1960 talet. Syftet var att utforma ett strukturerat skattninginstrument för observation av barn och föräldrar i en kontrollerad miljö. Man såg tidigt det kliniska värdet med bedömningsmetoden och man beslöt sig för att koda föräldra-/barn interaktionen utifrån de tolkningsdimensioner som ingår i Theraplay, (engagemang, utmaning, omsorg och struktur). På så sätt utvecklades ett bedömningsinstrument till behandlingsmetoden Theraplay.

Behandlingsmetoden Theraplay utvecklades i USA samtidigt med MIM som ett led i ett välfärdsprogram, Chicago Head Start Program, där syftet var att identifiera barn i behov av psykologisk hjälp.

Det visade sig snart finnas fler barn i behov av hjälp än vad de befintliga klinikerna kunde ta emot. Jernberg (-67) bildade då tillsammans med sina kollegor den behandlingsform som senare kom att kallas Theraplay. Theraplay Instituteti Chicago öppnades 1971. Idag finns Theraplay föreningar i Canada, Tyskland och Finland. Utbildning av Theraplay terapeuter har efterhand skett i ytterligare ett tiotal länder, bland annat i Sverige. Utbildningar i Theraplay har getts årligen i Sverige sedan 2004. Utbildningsansvarig i Sverige är psykolog Britta Sundberg som bland annat är verksam vid Umeå Universitet.

Theraplay är en behandlingsmetod som i grunden utgår från ”det hälsosamma föräldraskapet”. Behandlingen finns i form av individuell behandling av individer i alla ålderskategorier, från det ofödda barnet i mammans mage till pensionärer samt i form av gruppbehandling av personer med likartad problematik.

Behandlingsformen är huvudsakligen en icke verbal metod där barnet/individen uppskattas för den den är snarare än för sina prestationer. Behandlarna har som huvudansvar att i stunden bemöta barnets/individens uppvisade behov av struktur, utmaning, engagemang och omsorg, på ett sätt som gör det möjligt för barnet/individen att internalisera denna erfarenhet som en erfarenhet som hon sedan i sin tur kan uttrycka gentemot andra.

Målgrupp för Theraplay behandling är barn med känslomässiga och utvecklingsmässiga svårigheter som tidigt i livet av olika anledningar inte har bemötts på ett optimalt sätt eller där man behöver stöd och hjälp för att stimulera och optimera barnets känslomässiga och kognitiva utveckling. Vanligt förekommande problematik hos dessa barn kan vara olika former av sociala samspelsvårigheter, traumatisering, extrem blyghet, överaktivitet, stort kontroll behov, ilskna/utagerande samt olika former av autism m.m.

Theraplay är en strukturerad vuxenstyrd aktivitet i vilken förälder -/ar tillsammans med barnet deltar i lek och lustfyllda aktiviteter under 30–40 minuter per session. Förälderns deltagande i samspelsbehandlingen är lika viktig som barnets.

Aktiviteterna är noggrant utformade samarbets- och omsorgsbaserade samspelslekar som bygger på dimensionerna struktur, engagemang, utmaning och omsorg. Syftet är att öka barnets självkänsla, känsla av tillhörighet, omsorg, acceptans och tillit till sig själv, andra och omvärlden.

En lustfylld och lekfull atmosfär möjliggör för barnet att utveckla nya färdigheter byggda på positiva erfarenheter av att fungera i samspel med för barnet viktiga vuxna. Barnet stimuleras och utvecklas socialt, emotionellt och intellektuellt.

Relaterade inlägg:

6 mars, 2024

Vad är KBT?

Visste du att?

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Sedan starten 1988 har vi examinerat över 600 legitimerade psykoterapeuter i KBT, och sedan 2005 är vi Sveriges enda auktoriserade lärosäte för schematerapiutbildningar.

Utforska våra utbildningsprogram och kurser