Grundutbildning i Kognitiv-Beteendeterapi (KBT) (steg 1) för vuxna, barn och familj
Utbildningsstart: 16 januari 2020
Period: VT 2020 - VT 2021
Sista ansökningsdatum: 2019 12 02
Plats: Institutets lokaler vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.
Kostnad: 31 000 kr + 25% moms /termin
Målgrupp: För dig som arbetar inom första linjens psykiatri, verksamheter som möter individer, barn och familjer för stöd, utredning och behandling.

KBT, kognitiv beteendeterapi är en integrativ psykoterapiform som kännetecknas av att vara strukturerad, aktiv och direktiv, humanistisk, tidsbegränsad, flexibel och insiktsfrämjande.

Utbildningen är upplagd i enlighet med de normer som tidigare gällde den statliga psyko-terapiutbildningen steg-1. Utbildningen sträcker sig över tre terminer på halvfart. Den omfattar en heldag teori torsdagar ojämna veckor termin 1, i undantagsfall kan en undervisningsdag läggas en fredag. Termin 2 och 3 en halvdag varje tisdag, därutöver tillkommer handledning med 3 handledningssessioner/vecka termin 2 och 3, handledning kan infalla annan veckodag. För intyg om genomgången grundutbildning motsvarande s.k. steg 1 krävs även genomgången egenterapi 50 timmar hos leg. psykoterapeut.
Utbildningens teoretiska bas utgörs av grundläggande kunskaper inom områdena utvecklingspsykologi, neurobiologi, emotionsteori, modern inlärningspsykologi, kognitiv teori och psykologi, integrerade kognitiva beteendemodeller och psykopatologi. I anslutning till detta ges orienterande kunskaper inom bland annat områdena vetenskapsteori, forskningsmetodik och etik. Olika allmänpsykiatriska tillstånd kopplas samman med tillgänglig evidensbaserad KBT metodik. Utbildningen omfattar egna studier, praktisk tillämpning av olika tekniker, egna övningar samt eget terapeutiskt arbete under handledning. Examination sker i form av skriftliga tentamen, grupparbeten, olika skriftliga hemuppgifter samt skriftlig fallbeskrivning av handledda terapipatienter samt obligatorisk närvaro.
Ansökningshandlingar Grundutbildning i KBT (steg 1)
Kognitiva Institutets hemsida
Utbildningen är auktoriserad av sfKBT
Bookmark and Share


Översikt över utbildningar
Vi erbjuder också kortare kurser, läs mer här!
Grundutbildning (steg 1)
Institutet ger regelbundet grundutbildning i KBT vilken sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SFKBT). Behörighet (se separat ansökningshandling). I utbildningen undervisas eleven i evidensbaserad KBT för de vanligaste diagnosgrupperna, men introduceras även i terapiriktningar utanför KBT. Eleven har under utbildningen eget klientarbete under handledning. Examination sker bland annat genom skriftlig sal skrivning (teoretiska momenten), inlämningsuppgifter, och handledareledda gruppövningar. Det kliniska arbetet utvärderas med hjälp av vedertagna kompetensskalor för KBT. Egenterapi ingår inte i kursavgiften men 50 timmar egenterapi krävs för behörighet till att vid senare önskemål ansöka till institutets påbyggnadsutbildning inriktning KBT.
Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning (steg 2)
Institutet ger regelbundet legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning med inriktning KBT. Utbildningen sträcker sig över 6 terminer på halvfart. Behörighet (se separat ansökningshandling). Utbildningen innefattar undervisning i de modeller för symtomstörningar som uppvisat starkast evidens inom KBT samt en profilering mot schematerapi för behandling av personlighetsrelaterade störningar. Studenten har eget klientarbete under handledning. Studenten skall under utbildningen både behandla axel I och axel II problematik (DSM IV). Examination sker bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, uppsatsskrivning, godkänt klientarbete. Det studenternas kliniska arbete utvärderas med diverse skattningsskalor samt att deras kompetens skattas med vedertagna kompetensskalor för KBT. Ansökan om legitimation kan göras till socialstyrelsen efter godkänd examination och uppsats.
Handledareutbildning (steg 3)
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. Nästkommande utbildning är under revision och kommer att annonseras inom kort.
Schematerapiutbildning
Institutet ger utbildningar i schematerapi på 2 olika nivåer; basutbildning och avancerad nivå. För behörighetskrav (se separat ansökningshandling). Utbildningen är auktoriserad av ”the International Society for Schema Therapy” (ISST) och följer således internationellt fastställda riktlinjer.
Auktorisation av sfKBT
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapis Grundutbildning (steg 1) är auktoriserad av sfKBT, www.sfkbt.se.
Visste du att?
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi är Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet har examinerat omkring 350 legitimerade psykoterapeuter sen institutet startades 1988.
Institutets rektor svarar
Vilken roll har institutet haft för spridningen av KBT i Sverige? Man kan något förenklat säga att KBT ursprungligen fördes in i Sverige från två olika håll. Vid psykologiska institution... Läs mer här!
Anmäl dig till våra kurser direkt på hemsidan!
Klicka här för mer info!
Loggas in automatiskt nästa gång
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Dalagatan 9A Box 6401 113 82 Stockholm info@cbti.se Kontakt & vägbeskrivning
2019 © CBTI